Maciej Gallas rozdział: "Prawa i reguły w wokalistyce"

autor: Maciej Gallas, rozdział: "W poszukiwaniu uniwersalnych praw i żelaznych reguł w obszarze metodyki nauczania śpiewu" [w:]  "Śpiew: historia, praktyka, pedagogika", wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu i Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu red. B.E.Werner, P.Łykowski, Wrocław 2018

STRESZCZENIE

Poszukiwanie reguł i zasad w kolejnych przejawach ludzkiej działalności jest typowym zachowaniem wypływającym z ludzkiej natury. Jako pedagog śpiewu podjąłem proces myślowy zmierzający do sformułowania reguł, funkcjonujących w obszarze metodyki nauczania śpiewu. Temat został sformułowany prowokacyjnie, gdyż w istocie wszystkie przedstawione zasady są dość elastyczne oraz odnoszą się do zagadnień rozumianych ogólnie. W moim artykule opisuję i analizuję 22 autorskie zasady: warunkujące sposób działania nauczyciela, jego interakcję z wychowankiem, mechanizmy rządzące procesem dydaktycznym oraz jakość przekonań i nawyków nauczyciela, które mają wpływ na rozwój ucznia. Namysł nad podjętym zagadnieniem pozwolił mi na kształtowanie krytycyzmu wobec własnych działań oraz uzyskanie wglądu w specyfikę własnej pracy.