Maciej Gallas- rozdział: Wybranie źródła motywacji w obszarze pedagogiki wokalnej

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Wybranie źródła motywacji w obszarze pedagogiki wokalnej" [w:] „Śpiew: historia, praktyka, pedagogika" Tom II, wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu i Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu red. P.Łykowski, M.Kolasa-Hladikova, Wrocław 2020 ISBN 978-83-65473-21-9

STRESZCZENIE

Autor charakteryzuje zjawisko motywacji, jako kluczowy parametr decydujący o jakości i szybkości rozwoju poziomu wykonawczego w zakresie działalności muzycznej. Przedstawia przegląd definicji pojęcia motywacja oraz charakteryzuje różne jej rodzaje. W tekście zawarta jest szczegółowa analiza czynników motywujących i demotywujących, które zostają przypisane do konkretnych rodzajów motywacji. Autor przytacza autentyczne deklaracje osób uczących się śpiewu na temat przyczyn podejmowania nauki oraz omawia je pod względem rodzajów oraz siły motywacji. Opisane zostało również badanie ankietowe oraz przedstawione płynące zeń wnioski. W zakończeniu tekstu znajdują się porady dla nauczycieli na temat wzbudzania i utrzymywania wysokiego poziomu motywacji wśród swoich wychowanków. Naczelnym wnioskiem płynącym ze wszystkich przedstawionych analiz, obserwacji i badań jest szczególne docenienie motywacji samoistnej, jako immanentnego składnika talentu muzycznego. Motywacja sterowana- integracyjna jest natomiast głównym obszarem celowego oddziaływania pedagoga wykonawczego przedmiotu muzycznego.